சந்தை

எங்கள் தயாரிப்புகள் முக்கியமாக ஐரோப்பிய மற்றும் அமெரிக்க சந்தைகளில் 90% மற்றும் உள்நாட்டு சந்தையில் 10% விற்கப்படுகின்றன.